پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول) - 220 اسلاید

پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول) - 220 اسلاید

پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول) - 220 اسلاید

پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول)

پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول)

پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول)

پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول)

پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول)

1- اعمال نظارت بر تشکیل خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت ،  نگهداری اصل اسناد مالکیت در آن ، كنترل وصول و ايصال اسناد مالكيت ، مدارك و فهرست مشخصات اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ورود اطلاعات آنها در بانک اطلاعات و اختصاص شماره نمايه ويژه به آن بصورت مکانیزه .

6- رسیدگی و اظهار نظر حقوقی راجع به موارد اختلافی دستگاههای اجرائی و امور ارجاعی از معاونت حقوقی ریس جمهور و کمیسیونهای تخصصی هیأت دولت درخصوص اراضی و املاک در اختیار یا تصرفی دستگاههای اجرائی و کارشناسی حقوقی و فنی نسبت  به تفکیک اسناد مالکیت و مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک جهت بررسی صورتمجلس تفکیکی و امضای آن و تهیه لوایح قضایی درخصوص موارد ارجاعی از مراجع قضایی یا دفتر حقوقی.

پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول)

 

7- اظهار نظر تخصصی و حقوقی درخصوص پيشنهادات ارجاعی از دفتر هیأت دولت و سایر مراجع قانونی مربوط به فروش ، تغيير بهره بردار و هر گونه واگذاری اعم از معوض ، بلاعوض ، قطعی یا موقت اموال غير منقول متعلق به دولت از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي در اختيار دارنده مال به ساير دستگاههای اجرایی یا اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای تکالیف قوانین و مقررات از جمله ؛  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور و عنداللزوم تهیه پیش نویس مصوبات لازم .

پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول)

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول) است؛

 

برای دانلود کل پاورپاورپوینت آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ( در ارتباط با اموال غير منقول) از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید